İLETİŞİM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Güney Marmara Kalkınma Ajansı olarak kişisel verilerin  güvenliği  hususunda  azami  hassasiyet göstermekteyiz. Kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasının sağlanması ve gizliliğinizi korumak amacıyla ilgili mevzuat çerçevesinde mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirleri alınmaktadır. İşbu sorumluluğumuzun farkındalığı ile 6698 sayılı kanun kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği şekilde ve mevzuat çerçevesinde işlemekteyiz. 

Kişisel verileriniz web iletişim, bilgilendirme faaliyetimizi yürütmek, veri indirme istatistiklerini tutabilmek, Balıkesir ile ilgili festival, fuar ve tanıtım organizasyonlarını haber vermek, onayınızı almak kaydı ile SMS göndermek  amacıyla tarafımızca web sitesi üzerinden elektronik ortamda mevzuata ve kurum politikalarına uyumun sağlanması, sözleşmelerin ifa edilmesi, kanunun açıkça öngörmesi, meşru menfaati hukuki sebeplerine dayanılarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da işlenebilmektedir.

Burada  işlenmekte  olan  kişisel  verileriniz  aşağıda  sayılan  işleme  amaçlarla işlenmekte olup  kanuni  zorunluluklar  dışında aktarılmamaktadır. 

1)  Veri Sorumlusu ve Temsilcisinin Kimliği 

Kişisel verilerinizin,  6698  sayılı  Kişisel  Verilerin  Korunması  Kanunu  (“KVKK”)  10.  Maddesi  uyarınca,  veri sorumlusu sıfatıyla Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından hangi kapsamda işlenebileceği aşağıda açıklanmıştır. 

 

2)  Kişisel Verilerin İşlenme Amacı 

Toplanan kişisel verileriniz, mevzuat tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak  aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir: 

  Resmi  kurumlarca  ilgili  mevzuat  kapsamında  öngörülen  bilgi  saklama,  raporlama, bilgilendirme 

yükümlülüklerine uyulması, bu hizmetlerden faydalanılmasına ilişkin olarak tabi olduğumuz yasal yükümlülüklerin ifa edilmesi; 

  Resmi makamlardan ya da ilgili kişilerden gelen taleplerin incelenmesi, değerlendirilmesi, yanıtlanması; 

  Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, 

  İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, 

  Veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini, 

  Talep- şikâyetlerin takibi, 

  Bilgilendirme, eğitim, söyleşi gibi aktivitelerin organize edilebilmesi; 

  İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi; 

  KVKK 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesi şartları ve amaçları kapsamında işlenmektedir. 

 

 3) Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları 

Kişisel  veri  sahipleri  olarak,  haklarınıza  ilişkin  taleplerinizi   balikesir.com.tr ve arsiv.balikesir.com.tr  internet  adresinden  kamuoyu  ile paylaşılmış olan yöntemlerle anılan kurumlara iletmeniz durumunda  talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede  ve  en  geç  otuz  gün  içinde  sonuçlandıracaktır.  Ancak,  işlemin  ayrıca  bir  maliyeti  gerektirmesi  hâlinde,  Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri; 

  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, 

  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 

  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

  KVKK  ve  ilgili  diğer  kanun  hükümlerine  uygun  olarak  işlenmiş  olmasına  rağmen,  işlenmesini  gerektiren sebeplerin  ortadan  kalkması  hâlinde  kişisel  verilerin  silinmesini  veya  yok  edilmesini  isteme  ve  bu  kapsamda  yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 

  Kişisel  verilerin  kanuna  aykırı  olarak  işlenmesi  sebebiyle  zarara  uğraması  hâlinde  zararın  giderilmesini  talep etme, haklarına sahiptirler. 

Başvurunun  reddedilmesi,  verilen  cevabın  yetersiz  bulunması  veya  süresinde  başvuruya  cevap  verilmemesi hâllerinde; ilgili kişi, veri sorumlusunun cevabını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve herhâlde başvuru tarihinden itibaren   altmış gün içinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikâyette bulunabilir. Kanunun 13’üncü maddesi uyarınca başvuru yolu tüketilmeden şikâyet yoluna başvurulamaz. 

Yukarıda  sıralanan  haklarınıza  yönelik  başvurularınızı,  balikesir.com.tr ve arsiv.balikesir.com.tr internet  adresinde  yer  alan  Veri Sorumlusuna Başvuru Formu’nu kullanarak gerçekleştirebilirsiniz